Zaświadczenie lekarskie dotyczy przyznania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego

Wniosek o badanie

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii

Wniosek o wydanie opinii

Skierowanie ucznia z zaburzeniami w pisaniu i czytaniu na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Procedura przyjmowania klientów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie

Procedura wydawania opinii dotyczącej objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Procedura wydawania orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju przez zespoły orzekające w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie

Procedura diagnozowania i wydawanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Upoważnienie do odbioru orzeczenia lub opinii

Harmonogram udzielania bezpłatnych porad prawnych

Wniosek rodzica o przekazanie karty indywidualnej